top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hususunda İKADA İnsan Kaynakları Gelişim Danışmanlığı LTD. ŞTİ. (İKADA) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca bilgilendirilmektesiniz.

 

İKADA İNSAN KAYNAKLARI GELİŞİM DANIŞMANLIĞI LİMİTED ŞİRKETİ

(“İKADA” veya “Şirket”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, İKADA’nın koruması altındadır. Kişisel veriler, İKADA tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemeler ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin sair mevzuata uygun olarak işlenmektedir.

KVKK uyarınca kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Şirket tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

 

 

Tanımlar

 

Aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “Kişisel Veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı ise, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

 

KVKK 4. Maddesinde belirtilen veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Kurum tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz Nelerdir?

 

İnternet sitemizi ziyaret etmeniz ve/veya Talep ve Önerileriniz kısmına başvurup formu doldurmanız halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

 • Kimlik Bilgileri: Ad-soyad,

 • İletişim Bilgileri: Telefon no, e-posta adresi, adres,

 • Meslek ve İş Yeri Bilgileri: Firma Adı

 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri.

 

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

 

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir.

 

 • Şirketimizden almış olduğunuz hizmetler amacıyla yapmış olduğunuz sözleşmesel hak ve yükümlülükler ile diğer yasal veya idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • Kullanıcılar tarafından yöneltilen talep ve önerilerin değerlendirmesi, kayıt atına alınan görüşmelerin kaydedilmesi suretiyle işlem güvenliğinin sağlanması, işlem güvenliğinin sağlanması amacıyla müşteri bilgilerinin doğrulanması,

 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespit edilmesi, önlenmesi, incelenmesi ile ilgili olarak idari veya adli makamlara bildirilmesi,

 • Kanunda ve Yönetmeliklerde meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya müşterilerimiz ile şirketimiz arasındaki ilişkiyi ilgilendiren diğer bildirimlerin müşterilere yapılması,

 • Müşterilerin borçlarını hakkında bilgilendirme yapılması,

 • 5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 • Web sitesi kullanımı kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarınıza karşılık vermesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ile izinsiz ve hileli kullanımların tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması,

 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi ve müşteri talep ve şikâyet süreçlerinin yürütülmesi,

 • Şirketimiz ile müşterilerimiz arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Şirketimizin hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması,

 • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Organizasyon planlamalarının yapılması,

 • Yetkili kişi, kurum ve kuruşlara bilgi verilmesi.

 

amacıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde bahsedilen kişisel verileri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Mevzuatta yer alan istisnai durumlar dışında, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan, şirketimiz tarafından diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. Kanun (KVKK) yönetmeliklerin öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması gerektiği durumlarda kanun ve yönetmelikte öngörülen sınırlamalara uygun davranılmasına gerekli özen gösterilmektedir.

 

İKADA, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla Geçerli Veri Koruma Mevzuatı ve kişisel verileriniz, Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere, Şirketimizin faaliyet alanlarına giren hususlarda ilgili hizmet alınan şirketlere, kurumlara ve alt yüklenicilerimize, Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla şirketimizin avukatları ile ilgili yargı makamlarına, Talep edilmesi halinde kamu kurumları ile kamu hizmeti veren kuruluşlara, talep edilmesi halinde yurt içindeki adli makamlar veya kolluk kuvvetlerine, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortaklarımıza ve mevzuata uygun bir şekilde yurtdışına, ilgili kanun ve yönetmeliklerde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir. Bu aktarımlarda kişisel verileriniz gerektiği şekilde korunması için tedbirler alınır.

 

Kişisel Verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

 

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ya da faaliyete bağlı olarak elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

 • İKADA’nın tabi olduğu mevzuatta öngörülmüş olması,

 • İKADA’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetleri, aktarım konularında açık rıza vermeniz,

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, İKADA’nın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

 

 

Şirketimiz, internet sitesi, sosyal medya üzerinden veya anlaşmalı kurumlardan sözlü, yazılı veya elektronik olarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Şirketimizle yaptığınız sözleşmenin her aşamasında verdiğiniz kişisel verileriniz, Şirketimizin sağladığı hizmetlerden yararlandığınız müddetçe ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren ilgili

 

mevzuatta öngörülen veya şirketin bilgileri saklamakta hukuki olarak meşru menfaatinin bulunduğu süreler boyunca güncellenerek işlenecektir. Ayrıca, Şirketimiz hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde yahut müşterilerimizle ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri dahilinde tanınan ve aşağıda yer verilen haklarınız için işbu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Şirketimize başvurabilirsiniz.

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel    verilerinin    işlenme    amacını    ve    bunların    amacına    uygun    kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme,

 • KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

 

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

 

 

Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Mutlukent Sitesi 2024. Cd. No:3 Çankaya/ANKARA adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kep.tr elektronik posta adresine taleplerinizi iletebilirsiniz.

Başvurularınız şirketimiz tarafından yapılacak incelemelere ve kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişiye kanunda belirtilen yasal süreler içerisinde yazılı veya elektronik ortamdan cevap verilecektir.

ÇEREZ İZİNLERİ

 

İKADA’ya ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında aksaklıklara neden olabilir. Daha fazla bilgi için tıklayın.

 

 

İşbu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır.); İKADA İnsan Kaynakları Gelişim Danışmanlığı LTD.ŞTİ (kısaca “İKADA” olarak anılacaktır.) tarafından yürütülen internet siteleri ve mobil platformlar, üçüncü parti programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen,    kullanılan                                     platformların         hepsi                           için                 geçerlidir. Web sitemize şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, şirketimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır. Buradaki amaç; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak                        ve      işleyişi  daha             iyiye                                    taşıyabilmektir.

 

Çerez bir internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır

 

Çerez Türleri: Çerezler farklı sınıflandırma türlerine göre farklı türlerde görünebilirler. Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar.

 

Zorunlu çerezler internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede gezinme ve özelliklerinden yararlanmasını sağlar. Zorunlu çerezler anonim niteliktedirler.

 

İşlevsel ve Analitik çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir. Kişisel veri işlenmesi söz konusu olduğu takdirde İKADA’nın Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Politikalarına ve Aydınlatma Metinlerine uygun olarak açık rıza alınması gerektiği hallerde rızanız alınarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.

 

Ticari çerezler ise ilgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak         kullanım                                deneyiminizi              artırmaya                          yarar.

 

Üçüncü Parti Çerezler: İKADA internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

 

Çerez İzinleri: İKADA’ya ait internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet sitelerini kullanarak çerezlerin Politika kapsamında uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Elektronik cihazınızda Çerez uygulamalarımızı kabul etmek istemiyorsanız Çerez uygulamasını reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitemiz veya mobil uygulamalarımız gerektiği gibi çalışmayabilir veya talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması sırasında                                 aksaklıklara                       neden   olabilir. Çerez Yönetimi: Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini yönetebilir ve temizleyebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir. Tarayıcınızdaki "Yardım" fonksiyonunu kullanarak ilgili ayarların yerini bulabilirsiniz.

bottom of page